Povežite se z nami

Francija

Komisija odobri 3 milijarde evrov francoske sheme za podporo dolga in kapitala podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila francoske načrte za ustanovitev sklada v višini 3 milijard evrov, ki bo z dolžniškimi, hibridnimi in lastniškimi instrumenti vlagal v podjetja, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru državne pomoči Začasni okvir.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager (sliki), zadolžen za politiko konkurence, je dejal: „Ta 3 milijarde evrov dokapitalizacijske sheme bo Franciji omogočila podporo podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa, in jim olajšala dostop do financiranja v teh težkih časih. V tesnem sodelovanju z državami članicami nadaljujemo z iskanjem izvedljivih rešitev za ublažitev gospodarskega vpliva izbruha koronavirusa v skladu s pravili EU. "

Francoski podporni ukrep

oglas

Francija je v skladu z začasnim okvirom Komisiji priglasila shemo v višini 3 milijard EUR za zagotavljanje dolga in kapitalske podpore podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa.

Shema se bo izvajala prek sklada, imenovanega „Prehodni sklad za podjetja, ki ga je prizadel izbruh COVID-19“, s proračunom 3 milijarde EUR. V okviru sheme bo pomoč v obliki (i) podrejenih in sodelujočih posojil; in (ii) ukrepi dokapitalizacije, zlasti hibridni kapitalski instrumenti in prednostne delnice brez glasovalnih pravic.

Ukrep je na voljo podjetjem s sedežem v Franciji, ki delujejo v vseh sektorjih (razen v finančnem), ki so bili sposobni preživeti pred izbruhom koronavirusa in so pokazali dolgoročno vzdržnost svojega poslovnega modela. Pričakuje se, da bo od te sheme koristilo od 50 do 100 podjetij.

oglas

Komisija je ugotovila, da so ukrepi v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Še posebej:

  • S spoštovanjem do pomoč v obliki ukrepov dokapitalizacije (i) podpora je podjetjem na voljo le, če je potrebna za vzdrževanje poslovanja, ni na voljo nobene druge ustrezne rešitve in je v skupnem interesu posredovanje; (ii) podpora je omejena na znesek, ki je potreben za zagotovitev preživetja upravičencev in za obnovitev njihovega kapitala pred izbruhom koronavirusa; (iii) shema zagotavlja ustrezno plačilo državi in ​​spodbuja upravičence in/ali njihove lastnike, da čim prej vrnejo podporo (vključno s prepovedjo dividend in prepovedjo izplačil bonusov upravi); (iv) so vzpostavljeni zaščitni ukrepi za zagotovitev, da upravičenci ne bodo imeli neupravičeno koristi od pomoči države za dokapitalizacijo v škodo poštene konkurence na enotnem trgu, kot je prepoved nakupov, da bi se izognili agresivni širitvi komercialnih dejavnosti; in (v) pomoč družbi nad pragom 250 milijonov EUR je treba priglasiti ločeno za individualno oceno.
  • S spoštovanjem do pomoč v obliki podrejenih posojil, in glede na to, da bodo v okviru sheme zagotovljena samo podrejena posojila z obsegom, ki presega ustrezne omejitve, določene v začasnem okviru, bo morala pomoč v celoti izpolnjevati zgornje pogoje, določene za ukrepe dokapitalizacije, v skladu z začasnim okvirom.

Podpora bo dodeljena najkasneje do 31. decembra 2021. Končno so do pomoči po tej shemi upravičena le podjetja, za katera se že 31. decembra 2019 ni štelo, da so v finančnih težavah.

Komisija je sklenila, da je ukrep potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resnih motenj v francoskem gospodarstvu v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira.

Na tej podlagi je Komisija odobrila shemo v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Ozadje

Komisija je sprejela Začasni okvir državam članicam omogočiti uporabo celotne prožnosti, predvidene s pravili o državni pomoči, za podporo gospodarstvu v okviru izbruha koronavirusa. Začasni okvir, kakor je bil spremenjen dne 3 april, 8 May, 29 junij, 13 oktober 2020 in 28 januar 2021, predvideva naslednje vrste pomoči, ki jih lahko dodelijo države članice:

(I) Neposredne donacije, vložki kapitala, selektivne davčne ugodnosti in predplačila do 225,000 EUR podjetju, ki deluje v primarnem kmetijskem sektorju, 270,000 EUR podjetju, dejavnemu v ribiškem in ribogojnem sektorju, in 1.8 milijona EUR podjetju, ki deluje v vseh drugih sektorjih, da bi zadostilo svojim nujnim likvidnostnim potrebam. Države članice lahko dajo tudi do nominalne vrednosti 1.8 milijona EUR na podjetje posojil z ničelnimi obrestmi ali jamstev za posojila, ki pokrivajo 100% tveganja, razen v primarnem kmetijskem sektorju ter v ribiškem in ribogojnem sektorju, kjer meje Velja 225,000 EUR oziroma 270,000 EUR na podjetje.

(Ii) Državna jamstva za posojila podjetij da banke zagotovijo posojila strankam, ki jih potrebujejo. Ta državna jamstva lahko pokrijejo do 90% tveganja za posojila, da bi podjetjem pomagala pokriti takojšnje obratne vire in potrebe po naložbah.

(iii) Subvencionirana javna posojila podjetjem (višji in podrejeni dolg) z ugodnimi obrestnimi merami za podjetja. Ta posojila lahko podjetjem pomagajo pokriti takojšnje obratne vire in potrebe po naložbah.

(iv) Zaščitni ukrepi za banke, ki usmerjajo državno pomoč v realno gospodarstvo da se takšna pomoč šteje za neposredno pomoč strankam bank, ne bankam samim, in daje napotke, kako zagotoviti minimalno izkrivljanje konkurence med bankami.

(V) Zavarovanje javnih kratkoročnih izvoznih kreditov za vse države, ne da bi zadevna država članica dokazala, da je zadevna država začasno „netržna“.

(vi) Podpora raziskavam in razvoju v zvezi s koronavirusom reševanje trenutne zdravstvene krize v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predujmov ali davčnih ugodnosti. Za projekte čezmejnega sodelovanja med državami članicami se lahko dodeli bonus.

(vii) Podpora za izgradnjo in povečanje zmogljivosti preskusnih naprav razviti in preizkusiti izdelke (vključno s cepivi, ventilatorji in zaščitnimi oblačili), koristnimi za boj proti izbruhu koronavirusa, do prve industrijske uporabe. To je lahko v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, vračila predujmov in garancij brez izgube. Podjetja so lahko deležna ugodnosti, če njihovo naložbo podpira več kot ena država članica in ko je naložba zaključena v dveh mesecih po dodelitvi pomoči.

(viii) Podpora za proizvodnjo izdelkov, pomembnih za boj proti izbruhu koronavirusa v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, povračilnih predujmov in garancij brez izgube. Podjetja so lahko deležna ugodnosti, če njihovo naložbo podpira več kot ena država članica in ko je naložba zaključena v dveh mesecih po dodelitvi pomoči.

(ix) Ciljna podpora v obliki odloga plačila davka in / ali opustitve prispevkov za socialno varnost za tiste sektorje, regije ali za vrste podjetij, ki jih izbruh najbolj prizadene.

(x) Usmerjena podpora v obliki subvencij plač zaposlenim za podjetja v sektorjih ali regijah, ki so najbolj trpela zaradi izbruha koronavirusa in bi sicer morala odpustiti osebje.

(xi) Ciljna pomoč za dokapitalizacijo nefinančnim podjetjem, če ni na voljo druge ustrezne rešitve. Vzpostavljeni so zaščitni ukrepi za preprečevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu: pogoji glede nujnosti, ustreznosti in obsega posredovanja; pogoje za vstop države v kapital družb in prejemke; pogoji glede izstopa države iz kapitala zadevnih družb; pogoji glede upravljanja, vključno s prepovedjo dividend in omejitvami prejemkov za višje vodstvo; prepoved navzkrižnega subvencioniranja in prepovedi pridobivanja ter dodatni ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence; zahteve glede preglednosti in poročanja.

(xii) Podpora za nepokrite fiksne stroške za podjetja, ki se soočajo z zmanjšanjem prihodka v upravičenem obdobju za vsaj 30% v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 v okviru izbruha koronavirusa. Podpora bo prispevala k delu stalnih stroškov upravičencev, ki jih njihovi prihodki ne krijejo, do največ 10 milijonov EUR na podjetje.

Komisija bo državam članicam tudi omogočila, da do 31. decembra 2022 odplačljive instrumente (npr. Garancije, posojila, vračljive predujme), odobrene v okviru začasnega okvira, pretvorijo v druge oblike pomoči, na primer neposredne nepovratne pomoči, če so izpolnjeni pogoji iz začasnega okvira.

Začasni okvir državam članicam omogoča, da med seboj kombinirajo vse podporne ukrepe, razen posojil in jamstev za isto posojilo in presegajo pragove, predvidene v začasnem okviru. Prav tako državam članicam omogoča, da kombinirajo vse podporne ukrepe, odobrene v okviru začasnega okvira, z obstoječimi možnostmi dodelitve de minimis podjetjem do 25,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja, ki delujejo v primarnem kmetijskem sektorju, 30,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja, dejavna v sektorju ribištva in ribogojstva, in 200,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja, dejavna v vseh drugih sektorjih. Hkrati se morajo države članice zavezati, da bodo preprečile neupravičeno kumulacijo podpornih ukrepov za iste družbe, da bodo omejile podporo za izpolnitev njihovih dejanskih potreb.

Poleg tega začasni okvir dopolnjuje številne druge možnosti, ki so že na voljo državam članicam za ublažitev socialno-ekonomskih vplivov izbruha koronavirusa v skladu s pravili EU o državni pomoči. Komisija je 13. marca 2020 sprejela a Sporočilo o usklajenem gospodarskem odzivu na izbruh COVID-19 predstavitev teh možnosti. Na primer, države članice lahko naredijo splošno uporabne spremembe v korist podjetij (npr. Odlog davkov ali subvencioniranje kratkotrajnega dela v vseh sektorjih), ki ne spadajo v pravila o državni pomoči. Prav tako lahko podjetjem odobrijo odškodnino za škodo, povzročeno zaradi izbruha koronavirusa in neposredno povzročeno.

Začasni okvir bo veljal do konca decembra 2021. Da bi zagotovila pravno varnost, bo Komisija pred tem datumom ocenila, ali ga je treba podaljšati.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.63656 je v Register državna pomoč o Komisiji Tekmovanje spletnega mesta, ko so odpravljene kakršne koli težave z zaupnostjo. Nove objave odločb o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v Tekmovalne tedenske e-novice.

Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, je mogoče najti tukaj.

Francija

EU podpira Francijo v sporu o podmornicah in sprašuje: Ali se je Amerika vrnila?

objavljeno

on

By

Zunanji ministri Evropske unije so v ponedeljek (20. september) na srečanju v New Yorku izrazili podporo in solidarnost s Francijo, na kateri so razpravljali o opustitvi avstralskega naročila za 40 milijard dolarjev podmornic s Parizom v korist dogovora med ZDA in Veliko Britanijo, pisati Michelle Nichols, John Irish, Steve Holland, Sabine Siebold, Philip Blenkinsop in Marine Strauss.

Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je po zaključenem zasedanju ob zasedanju ob robu letnega srečanja svetovnih voditeljev v ZN dejal, da je za dosego stabilne in mirne indo-pacifiške regije, kjer je Kitajska, potrebno "več sodelovanja, več usklajevanja, manj razdrobljenosti". velika naraščajoča sila.

Avstralija je prejšnji teden dejala, da bo preklicala naročilo za običajne podmornice iz Francije in namesto tega zgradila najmanj osem podmornice na jedrski pogon z ameriško in britansko tehnologijo, potem ko sta s temi državami sklenila varnostno partnerstvo pod imenom AUKUS. Preberi več.

oglas

"Vsekakor nas je ta objava presenetila," je dejal Borrell.

Odločitev je razjezila Francijo in v ponedeljek v New Yorku je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian obtožil upravo ameriškega predsednika Joea Bidenta, da nadaljuje trende svojega predhodnika Donalda Trumpa "enostranskosti, nepredvidljivosti, brutalnosti in nespoštovanja vašega partnerja".

ZDA so poskušale ublažiti jezo v Franciji, zaveznici Nata. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Joe Biden naj bi se v naslednjih dneh pogovarjala po telefonu.

oglas

"Smo zavezniki, pogovarjamo se in ne skrivamo izdelanih različnih strategij. Zato je prišlo do krize zaupanja," je dejal Le Drian. "Torej vse, kar potrebuje pojasnila in pojasnila. Morda bo trajalo nekaj časa."

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v ponedeljek dejala, da pričakuje, da bo Biden, ko bo govoril z Macronom, "potrdil našo zavezanost sodelovanju z enim od naših najstarejših in najbližjih partnerjev pri številnih izzivih, s katerimi se srečuje svetovna skupnost".

Ni jasno, ali bo spor imel posledice za naslednji krog trgovinskih pogajanj med EU in Avstralijo, ki bo predvidoma 12. oktobra. Borrell se je v ponedeljek v New Yorku srečal z avstralsko zunanjo ministrico Marise Payne.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je dejal, da težko razume potezo Avstralije, Velike Britanije in ZDA.

"Zakaj? Ker se je z novo upravo Joea Bidenja Amerika vrnila. To je bilo zgodovinsko sporočilo, ki ga je poslala ta nova uprava in zdaj imamo vprašanja. Kaj to pomeni - Amerika se je vrnila? Je Amerika spet v Ameriki ali kje drugje? ne vem, "je povedal novinarjem v New Yorku.

Če je bil Washington v ospredju Kitajska, potem je bilo "zelo čudno", da bi se Združene države združile z Avstralijo in Veliko Britanijo, je dejal in to označil za odločitev, ki je oslabila čezatlantsko zavezništvo.

Najvišji uradniki Združenih držav in Evropske unije naj bi se pozneje ta mesec sestali v Pittsburghu v Pensilvaniji na ustanovnem zasedanju novoustanovljenega sveta ZDA za trgovino in tehnologijo ZDA, vendar je Michel dejal, da si nekatere članice EU prizadevajo za preložitev tega .

Nadaljuj branje

koronavirus

Komisija dovoljuje francoski program pomoči v višini 3 milijard EUR za podporo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa, s posojili in lastniškimi naložbami

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila Francoske načrte za ustanovitev sklada v višini 3 milijard evrov, ki bo z dolžniškimi in kapitalskimi ter hibridnimi instrumenti vlagal v podjetja, ki jih je prizadela pandemija. Ukrep je bil odobren v okviru začasnega okvira državne pomoči. Shema se bo izvajala prek sklada z naslovom „Prehodni sklad za podjetja, prizadeta zaradi pandemije COVID-19“, s proračunom 3 milijarde EUR.

V skladu s to shemo bo podpora v obliki (i) podrejenih ali sodelujočih posojil; in (ii) ukrepi dokapitalizacije, zlasti hibridni kapitalski instrumenti in prednostne delnice brez glasovanja. Ukrep je na voljo podjetjem s sedežem v Franciji in prisotnim v vseh sektorjih (razen v finančnem sektorju), ki so bili sposobni preživeti pred pandemijo koronavirusa in so dokazali dolgoročno sposobnost preživetja svojega gospodarskega modela. Pričakuje se, da bo od te sheme koristilo od 50 do 100 podjetij. Komisija je menila, da so ukrepi v skladu s pogoji iz začasnega okvira.

Komisija je sklenila, da je bil ukrep nujen, ustrezen in sorazmeren za odpravo resnih motenj v francoskem gospodarstvu v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji, določenimi v začasnem nadzoru. Na podlagi tega je Komisija te sheme odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.

oglas

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager (sliki), konkurenčna politika, je dejala: »Ta 3 milijarde evrov dokapitalizacijske sheme bo Franciji omogočila podporo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa, in jim olajšala dostop do sredstev v teh težkih časih. Še naprej tesno sodelujemo z državami članicami pri iskanju praktičnih rešitev za ublažitev gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa ob spoštovanju predpisov EU. "

oglas
Nadaljuj branje

poplave

Ena oseba še vedno pogrešana po poplavah na jugu Francije

objavljeno

on

By

Veter, toča in dež pihajo v mestu Rodilhan, Gard, Francija, 14. septembra 2021, na tem posnetku zaslona, ​​pridobljenem iz videoposnetka v družabnih medijih. @YLONA91/prek REUTERS

Po hudourniškem deževju v regiji Gard na jugu Francije je v torek (14. septembra) še vedno pogrešana ena oseba, je dejal notranji minister Gerald Darmanin, ki je obiskal območje, pisala Dominique Vidalon in Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Druge osebe, ki so bile prijavljene kot pogrešane, so našli, so sporočile lokalne oblasti.

"Okoli 60 vasi je bilo delno prizadetih," je dejal Darmanin na televiziji BFM.

oglas

"Vremenske razmere so se od sredine popoldneva izboljšale, a se bodo čez noč spet poslabšale," je v izjavi dejal župan in dodal, da bodo šole na tem območju zaprte v sredo (15. septembra).

oglas
Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi