Povežite se z nami

Nemčija

Komisija odobri 2.98 milijarde evrov vredno nemško shemo za spodbujanje zelenega daljinskega ogrevanja

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila 2.98 milijarde evrov vredno nemško shemo za spodbujanje zelenega daljinskega ogrevanja, ki temelji na obnovljivi energiji in odpadni toploti. Ukrep bo prispeval k izvajanju nemškega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter k Strateški cilji EU v zvezi z zelenim dogovorom EU, zlasti cilj podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za politiko konkurence, je dejala: »Ta shema v vrednosti 2.98 milijarde evrov bo prispevala k okolju prijaznejšemu sektorju daljinskega ogrevanja v Nemčiji s podpiranjem izgradnje učinkovitejših sistemov daljinskega ogrevanja in razogljičenjem obstoječih. S tem ukrepom bo Nemčija lahko povečala delež obnovljive energije in odpadne toplote v ogrevalnem sektorju ter s tem občutno zmanjšala svoje emisije. Nemški ukrep pomoči, ki smo ga odobrili danes, bo prispeval k doseganju ciljev zelenega dogovora EU in pomagal Nemčiji pri doseganju okoljskih ciljev, hkrati pa omejil morebitno izkrivljanje konkurence.«

Nemška shema

Junija 2022 je Nemčija Komisijo obvestila o svoji nameri, da uvede shemo za spodbujanje zelenega daljinskega ogrevanja, ki temelji na obnovljivih virih in odpadni toploti.

Shema, ki bo trajala do 30. avgusta 2028, bo odprta za operaterje omrežij daljinskega ogrevanja in operaterje, ki te storitve trenutno ne zagotavljajo na trgu. Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Ukrep bo podpiral študije izvedljivosti in načrte preoblikovanja za gradnjo oziroma razogljičenje omrežij daljinskega ogrevanja. V okviru sheme bodo upravljavci omrežij daljinskega ogrevanja lahko prejeli tudi pomoč za naložbe za:

  • izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja z najmanj 75-odstotnim deležem obnovljive in odpadne toplote;
  • dekarbonizacija in nadgradnja obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja za delovanje na podlagi obnovljive energije in odpadne toplote; in
  • namestitev naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov in sončne toplote, toplotnih črpalk in hranilnikov toplote ter vključitev odpadne toplote v sisteme daljinskega ogrevanja.

Poleg tega bodo upravljavci omrežij daljinskega ogrevanja lahko prejeli pomoč za obratovanje za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov s pomočjo solarnih naprav in toplotnih črpalk.

Podpora za študije izvedljivosti in načrte preoblikovanja bo pokrila do 50 % njihovih stroškov. Pri pomoči za naložbe bo višina pomoči na upravičenca pokrila do 40 % upravičenih stroškov naložbe. V primeru pomoči za tekoče poslovanje se bo pomoč izračunala glede na količino proizvedene toplote iz obnovljivih virov. Organ, ki dodeli pomoč, bo zagotovil, da pomoč ne preseže vrzeli v financiranju (tj. zneska pomoči, potrebnega za privabljanje naložb, ki sicer ne bi bile izvedene).

oglas

Pričakuje se, da bo ta vsenacionalna shema podpirala namestitev približno 681 MW zmogljivosti za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov na leto, kar bo zmanjšalo emisije toplogrednih plinov za približno 4 milijone ton CO2 letno.

Ocena Komisije

Komisija je ocenila shemo zlasti v skladu s pravili EU o državni pomoči Člen 107 (3) (c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki državam EU omogoča, da pod določenimi pogoji podprejo razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti pod 2022 Smernice o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo.

Komisija je ugotovila, da: \ t

  • Pomoč je potrebno in primerno za razogljičenje sektorja daljinskega ogrevanja v Nemčiji in da ima „spodbujevalni učinek“. Ker imajo fosilna goriva stroškovno prednost pred obnovljivimi viri in odpadno toploto, bi brez pomoči naložbe v objekte za daljinsko ogrevanje temeljile na fosilnih gorivih in tako odražale trenutno mešanico energetskih virov v Nemčiji, za katero je značilen visok delež plinskih kotlov in soproizvodnje. instalacije. Poleg tega brez pomoči verjetno ne bo prišlo do naložb v nova omrežja daljinskega ogrevanja in razogljičenje obstoječih omrežij zaradi visokih stroškov in nizkih prihodkov takih naložb. Nazadnje, brez pomoči upravičenci sheme ne bi imeli zadostnih spodbud za načrtovanje gradnje novih omrežij daljinskega ogrevanja in razogljičenja obstoječih na stroškovno učinkovit način.
  • Pomoč je sorazmerna in omejena na najnujnejše. Čeprav raven pomoči ne temelji na individualni količinski opredelitvi vrzeli v financiranju za vsakega od upravičencev, mora organ, ki dodeli pomoč, zagotoviti, da podpora ne preseže vrzeli v financiranju. Poleg tega bo organ, ki dodeli pomoč, letno spremljal podporo za proizvodnjo toplote, da bi zagotovil, da vrzel v financiranju ni presežena.
  • O pozitivne učinke pomoči o razogljičenju sistemov daljinskega ogrevanja v Nemčiji odtehta morebitne negativne učinke o konkurenci in trgovini med državami članicami. Shema bo podpirala razogljičenje sektorja daljinskega ogrevanja v Nemčiji, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v skladu z Evropska zelena ponudba, ne da bi neupravičeno izkrivljali konkurenco na enotnem trgu.

Na tej podlagi je Komisija odobrila nemško shemo v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Ozadje

Komisija 2022 Smernice o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo zagotoviti smernice o tem, kako bo Komisija ocenila združljivost varstva okolja, vključno z varstvom podnebja, in ukrepov energetske pomoči, za katere velja obveznost priglasitve v skladu s členom 107(3)(c) PDEU.

Nove smernice, ki se uporabljajo od januarja 2022, ustvarjajo prožen in namenu primeren okvir za pomoč državam članicam pri zagotavljanju potrebne podpore za doseganje ciljev zelenega dogovora na ciljno usmerjen in stroškovno učinkovit način. Pravila vključujejo uskladitev s pomembnimi cilji EU, določenimi v Evropskem zelenem dogovoru, in z drugimi nedavnimi zakonodajnimi spremembami na področju energije in okolja ter bodo poskrbela za večji pomen varstva podnebja. Vključujejo poglavja o ukrepih energetske učinkovitosti, pomoči čisti mobilnosti, infrastrukturi, krožnem gospodarstvu, zmanjševanju onesnaževanja, zaščiti in obnovi biotske raznovrstnosti ter ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo pod določenimi pogoji.

Smernice državam članicam omogočajo, da podpirajo proizvodnjo toplote iz obratov za soproizvodnjo, povezanih s sektorjem daljinskega ogrevanja, pod določenimi pogoji. Namen teh pravil je pomagati državam članicam pri doseganju ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev EU z najnižjimi možnimi stroški za davkoplačevalce in brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu.

Direktive o energetski učinkovitosti leta 2018 določil zavezujoč cilj energetske učinkovitosti za celotno EU, in sicer vsaj 32.5 % do leta 2030. Evropsko sporočilo o zelenem dogovoru leta 2019 je Komisija okrepila svoje podnebne ambicije in si zadala cilj, da leta 2050 ne bo neto emisij toplogrednih plinov. Evropsko podnebno pravo sprejet junija 2019, ki določa cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 in uvaja vmesni cilj zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030, postavlja temelje za 'Primeren za 55' zakonodajnih predlogov, ki jih je Komisija sprejela 14. julija 2021. Med temi predlogi je Komisija predstavila spremembo Direktive o energetski učinkovitosti razviti bolj ambiciozen zavezujoč letni cilj za zmanjšanje porabe energije na ravni EU.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.63177 je v register državne pomoči o Komisiji Konkurenca spletnega mesta, ko so odpravljene kakršne koli težave z zaupnostjo. Nove objave odločb o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v Tekmovalne tedenske e-novice.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi