Povežite se z nami

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

EESO podpira odprto, trajnostno in odločno trgovinsko politiko EU

DELITI:

objavljeno

on

Nova trgovinska strategija, ki jo je Komisija objavila februarja, na mizo prinaša privlačna načela, ki bodo EU podpirala pri doseganju ciljev notranje in zunanje politike. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pozdravlja to trgovinsko strategijo kot način za izboljšanje dostopa do trga in izenačevanje konkurenčnih pogojev. Poleg tega bo posodobitev Svetovne trgovinske organizacije (STO) ključnega pomena za doseganje prihodnjih generacij.

Trgovina je bila gonilna sila rasti in gospodarstva. Njena vloga je od izbruha pandemije postala še pomembnejša kot način za zagotovitev okrevanja Evrope. Kljub temu mora EU najprej analizirati in količinsko opredeliti trgovinske spremembe, pri čemer je treba razlikovati med začasnimi spremembami in spremembami, povezanimi s COVID-19, na eni strani in trajnimi spremembami na drugi strani.

"Imeti moramo določen pristop, ki mora biti odprt in odločen, da izboljšamo sodelovanje zainteresiranih strani s trgovinsko politiko, ker se naravo mednarodne trgovine spreminja," je dejal Timo Vuori, poročevalec EESO Mnenje o pregledu trgovinske politike.

oglas

Mnenje, sprejeto na julijskem plenarnem zasedanju, je korak naprej za to strategijo, ki bo ustvarila nove priložnosti za zmanjšanje tveganj, povezanih s svetovno trgovino in gospodarstvom EU.

Čas je, da Evropa zavrne naivnost in sprejme bolj odločen profil, ko enostransko brani vrednote EU in trgovinske zaveze. Kadar STO ne more delovati ali v celoti doseči cilja, bi morala EU imeti možnost računati na široko paleto sporazumov o prosti trgovini, ki odražajo evropska načela in mednarodne standarde, ki jih imajo vodilna in nastajajoča gospodarstva v mednarodni trgovini.

Kot je povedal soporočevalec mnenja Christophe Quarez: "Vse delo je treba postaviti v kontekst multilateralizma in reforme STO."

EESO se strinja, da je posodobitev STO glavna prednostna naloga glede na njeno osrednjo vlogo pri zagotavljanju učinkovite večstranske matrice za sodobno trgovinsko agendo. Zato mora EU voditi ambiciozne reforme STO z razbijanjem tabujev o socialnih in podnebnih vidikih trgovine ter trajnostnim reševanjem sedanjih in prihajajočih izzivov. Da bi to dosegle, morajo države članice sodelovati v strateškem sodelovanju s ključnimi trgovinskimi partnerji pri prednostnih večstranskih vprašanjih.

Trgovinska politika, ki prinaša ljudem

EESO pozdravlja trgovinsko agendo, ki je odgovor na nekatere pomisleke zainteresiranih strani, izražene v javnem posvetovanju. Manjka pa razmislekov o tem, kako izboljšati vključenost civilne družbe. Odbor poudarja potrebo po nadaljnjem sodelovanju s civilno družbo na nacionalni ravni in na ravni EU, da se zagotovi, da trgovinska politika dodaja vrednost našemu vsakdanu.

Civilna družba mora postati aktivni partner v trgovinski politiki, od oblikovanja do spremljanja trgovinskih orodij in sporazumov. Za zagotovitev vloge organizacij civilne družbe v tem procesu EESO poziva k ponovni ustanovitvi strokovne skupine za sporazume o prosti trgovini, ki je zagotovila neprimerljivo in prepotrebno globoko in redno sodelovanje pri posebnih trgovinskih vprašanjih. Pomembno sodelovanje z Evropskim parlamentom, zlasti prek EESO, z namenom učinkovitejšega reševanja pomislekov bi pripomoglo k lažji ratifikaciji.

Poleg tega bi bilo treba okrepiti domače svetovalne skupine (DAG), ki so bistveni stebri institucionalnega spremljanja sodobnih sporazumov o prosti trgovini.

Pandemija je izpostavila ranljivosti svetovnega trgovinskega sistema in delavcev v dobavnih verigah. Krepitev trajnosti in odpornosti v globalnih vrednostnih verigah (GVC) je izjemnega pomena za izenačevanje konkurenčnih pogojev.

EU potrebuje instrumente za boj proti korupciji in kršitvam okolja, dela, socialnih pravic in človekovih pravic, kot so obvezna skrbnost, nova pogodba ZN o podjetju in človekovih pravicah ter konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu.

Potem ko se je EU naučila kriz COVID-19, poziva k poglobljenemu razumevanju vpliva globalnih vrednostnih verig na ljudi in podjetja ter njihovih pomanjkljivosti. Diverzifikacija je orodje za večjo odpornost z ustreznimi mehanizmi spremljanja in ustreznimi postopki javnih naročil.

EESO močno podpira dejavno vlogo EU pri oblikovanju globalnih pravil za bolj trajnostno in pravičnejšo trgovino, ki bi prinesla blaginjo in varnost ne le poslovnim partnerjem, temveč tudi državam in njihovim prebivalcem.

Invalidov

EESO pozdravlja strategijo EU o invalidskih pravicah, vendar opredeljuje slabosti, ki jih je treba odpraviti

objavljeno

on

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) novo strategijo EU o invalidskih pravicah pozdravlja kot korak naprej pri izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov (UNCRPD). Strategija je upoštevala številne predloge, ki so jih predlagali EESO, evropsko invalidsko gibanje in civilna družba. Predlogi vključujejo popolno uskladitev novega dnevnega reda in okrepljen nadzor nad njegovo uporabo na ravni EU. EESO pa je zaskrbljen zaradi razveljavitve zavezujočih ukrepov in stroge zakonodaje za izvajanje strategije.

EESO je mnenje sprejel na plenarnem zasedanju 7. julija Strategija o pravicah invalidov, v katerem je sprejela novo strategijo Evropske komisije, ki naj bi v naslednjem desetletju izboljšala življenje približno 100 milijonov invalidov.

Kljub temu, da je novo strategijo označil za hvalevredno in ambicioznejšo od predhodnice, je bil EESO zaskrbljen zaradi možnosti njenega dobrega izvajanja. Obžaloval je tudi odsotnost konkretnih in posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije invalidnih žensk in deklet.

oglas

"Strategija o invalidskih pravicah lahko spodbuja pravice invalidov v EU in ima potencial za resnične spremembe, vendar je to v celoti odvisno od tega, kako dobro se izvaja in kako ambiciozni so posamezni ukrepi. Sprejela je predloge EESO in invalidsko gibanje. Vendar mu primanjkuje ambicij glede zavezujoče zakonodaje, "je dejal poročevalec za mnenje in Ioannis Vardakastanis.

"Besede moramo spremeniti v dejanja. Če Evropska komisija in države članice ne bodo ambiciozno zavzemale za ukrepe, ki izpodbijajo status quo, bi strategija lahko uresničila pričakovanja približno 100 milijonov invalidov v EU, "je opozoril.

Instrument za oživitev in odpornost EU (RRF) bi moral biti tesno povezan s strategijo EU o invalidskih pravicah in pomagati invalidom, da si opomorejo od posledic pandemije, saj so bile med najbolj prizadetimi. EESO je v mnenju dejal, da je treba zagotoviti in povečati tudi povezavo z izvajanjem in spremljanjem akcijskega načrta za steber socialnih pravic EU.

Za sedanji sistem spremljanja ukrepov EU v zvezi z UNCRPD bi bilo treba zagotoviti dovolj človeških in finančnih virov. EESO je močno priporočil, da Evropska komisija preuči, kako lahko institucije EU in države članice sodelujejo pri boljšem vključevanju invalidov s pregledom obstoječe izjave o pristojnosti in ratifikacijo neobveznega protokola k UNCRPD. Ti koraki bodo dali EU odločnejšo besedo pri spoštovanju določb UNCRPD s strani držav članic. Komisija mora biti odločna tudi v nasprotovanju načrtom za naložbe, ki nasprotujejo UNCRPD, kot so naložbe v ustanove za institucionalno varstvo.

EESO je z vodilno pobudo v drugi polovici obdobja strategije EU za invalidske pravice pozval k posebnim ukrepom, ki bodo obravnavali potrebe invalidnih žensk in deklet, da se zagotovi vključitev razsežnosti spola. Poudarek na ženskah mora vključevati razsežnost spolnega nasilja in ženske kot neformalne negovalke invalidov.

EESO je bil zadovoljen, ko je videl predlog za informacijski center AccessibleEU, eno vodilnih pobud nove strategije, čeprav ni izpolnil zahteve EESO za Odbor za dostop EU s širšimi pristojnostmi. Cilj AccessibleEU bi bil združiti nacionalne organe, odgovorne za izvajanje in izvrševanje pravil o dostopnosti ter strokovnjake in strokovnjake za dostopnost, ter spremljati izvajanje zakonodaje EU, ki zagotavlja dostopnost. EESO je poudaril, da mora biti Komisija jasna in pregledna glede tega, kako načrtuje financiranje in zaposlovanje te agencije ter kako bo zagotovila zastopanost invalidov.

EESO močno podpira vodilno pobudo o invalidski kartici EU in meni, da bi lahko spodbudila velike spremembe. Vendar obžaluje, da se država članica še ni zavezala, kako to zagotoviti. Odbor poudarja, da je treba invalidno kartico izvajati s predpisom, ki bi omogočil njeno neposredno uporabo in izvršljivost v celotni EU.

Invalidi bi morali imeti možnost polne vloge v političnem življenju svojih skupnosti. EESO podpira načrt za vodnik o dobri volilni praksi, ki obravnava sodelovanje invalidov v volilnem procesu, da se zagotovi njihova politična pravic.

Ključnega pomena je, da se osredotočimo na kakovostna delovna mesta za invalide, zlasti v luči pandemije COVID-19. EESO poudarja, da glavni cilj niso le višje stopnje zaposlenosti, temveč tudi kakovostna zaposlitev, ki invalidom omogoča, da z delom izboljšajo svoje socialne razmere. EESO predlaga vključitev kazalnikov o kakovosti zaposlovanja invalidov.

EESO prav tako poziva invalidsko gibanje, naj bo proaktivno in si prizadeva za vsako dejanje te strategije, da izpolni svoje obljube. Socialni partnerji in organizacije civilne družbe bi morali v celoti podpirati izvajanje nove strategije. EESO je zaključil, da sama strategija ne bo resnična sprememba za invalide, temveč moč vsake od njenih komponent v prihodnjem desetletju.

Nadaljuj branje

Blog

Gostovanje: EESO poziva k enotni tarifni coni po vsej EU

objavljeno

on

Ljudje bi morali uživati ​​lokalne tarife, kadar uporabljajo svoje mobilne telefone, ne glede na to, kje se nahajajo v EU, je dejal Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v nedavno sprejetem mnenju o predlagani prenovi pravil EU o gostovanju.

A enotno tarifno območje, ponujanje klicev in porabe podatkov po lokalni tarifi vsem ljudem, ki imajo telefonsko naročnino v Evropi, z enako hitrostjo in dostopom do infrastrukture, ne glede na to, iz katere države se pokliče ali iz katere: po mnenju EESO je to cilj, ki EU bi si morala prizadevati za urejanje storitev gostovanja.

EESO sicer pozdravlja predlog Evropske komisije o uredbi o gostovanju in njene cilje kot pozitiven korak v pravo smer, vendar meni, da bi si morali postaviti bolj drzen cilj.

oglas

"Ideja predloga Komisije je, da bi morali storitve gostovanja zagotavljati pod enakimi pogoji kot doma, brez kakršnih koli omejitev dostopa. To je dober predlog," je dejal Christophe Lefèvre, poročevalka mnenja EESO, sprejetega na julijskem plenarnem zasedanju. "Vendar menimo, da bi morali preseči pogoje in zagotoviti, da ljudem v Evropi ob odhodu v tujino ni treba plačevati več za mobilne komunikacije."

EESO tudi poudarja, da ni dovolj določiti, da domači operater, kadar so v omrežju druge države članice na voljo podobne kakovosti ali hitrosti, ne bi smel namerno zagotavljati storitve gostovanja nižje kakovosti. To na primer pomeni, da če ima potrošnik doma 4G povezljivost, med gostovanjem ne bi smel imeti 3G, če je 4G na voljo v državi, v katero potuje.

Del problema je slaba lokalna infrastruktura. Da bi zagotovila neomejen dostop do najnovejših generacij in omrežnih tehnologij, bi morala biti na to pripravljena tudi EU vlagati v infrastrukturo zapolniti obstoječe vrzeli in zagotoviti, dabele lise", tj. regije z nezadostno pokritostjo s širokopasovnim internetom, za katere je znano, da se nahajajo na podeželskih območjih in odganjajo potencialne prebivalce in podjetja. EU bi morala uvesti tudi minimalne zahteve da se morajo operaterji postopoma srečevati, da bodo potrošniki lahko v celoti izkoristili te storitve.

Poleg tega EESO vztraja, da je treba to zahtevati več opozoril poslati potrošnikom, da jih zaščitijo pred pretresi računov, ko presežejo omejitve naročnin. Ko se približuje zgornji meji, bi moral operater še naprej opozarjati potrošnika, kadar je bila glasnost, nastavljena za prejšnje opozorilo, ponovno porabljena, zlasti med isto sejo klica ali uporabe podatkov.

Na koncu EESO opozarja na vprašanje poštena uporaba kot lepljiva točka. Medtem ko vse pogodbe o mobilnih komunikacijah omenjajo pošteno uporabo v zvezi z gostovanjem, EESO obžaluje, da je uredba ne opredeljuje. Toda s pandemijo COVID so se ljudje močno zanašali na spletne dejavnosti, poštena uporaba pa je dobila povsem nov pomen. Razmislite, trdi EESO, kaj to pomeni za študenta Erasmusa, ki obiskuje univerzo v tujini in se udeležuje predavanj v skupinah Teams, Zoom ali kakšni drugi platformi. Ta porabi veliko podatkov in hitro bodo dosegli mesečno zgornjo mejo. Pravično bi bilo, če bi imeli ljudje v takšnih razmerah enake zgornje meje v državi, ki jo obiskujejo, kot doma.

Ozadje

Doplačila za gostovanje so bila v EU ukinjena 15. junija 2017. Hitro in množično povečanje prometa od takrat potrjuje, da je ta sprememba sprožila neizkoriščeno povpraševanje po mobilni porabi, kot kaže prvi popolni pregled gostovanja na trgu, ki ga je objavil Evropski Komisija novembra 2019.

Trenutna uredba o gostovanju bo prenehala veljati junija 2022, Komisija pa je začela ukrepe za zagotovitev, da se podaljša za dodatnih 10 let, hkrati pa bo postala primerna za prihodnost in bo bolj skladna z rezultati 12-tedenskega javnega posvetovanja. Cilj predlaganega pregleda je:

· Znižati najvišje cene, ki jih domači operaterji plačujejo operaterjem v tujini, ki opravljajo storitve gostovanja, da bi spodbudili znižanje maloprodajnih cen

· Zagotavljanje boljših informacij o dodatnih stroških pri klicanju posebnih številk storitev, kot so številke za pomoč strankam;

· Zagotoviti enako kakovost in hitrost mobilnega omrežja v tujini kot doma, in;

· Izboljšati dostop do storitev v sili med gostovanjem.

Preberite mnenje EESO

Preberite predlog Evropske komisije o predpisih o gostovanju, ki ga predlaga Evropska komisija

Nadaljuj branje

koronavirus

Gospodarstvo, okolje in dobro počutje ljudi morajo iti z roko v roki po EU po COVID-u

objavljeno

on

Na julijskem plenarnem zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) se je predsednica Christa Schweng s člani sestala z uglednimi govorniki in razpravljala o prihodnjem evropskem gospodarstvu po pandemiji.

Gospodarska blaginja, skrb za okolje in dobro počutje ljudi lahko in morajo iti z roko v roki. To je bilo ključno sporočilo predsednice EESO Christe Schweng med razpravo Gospodarstvo po COVID-u, ki deluje za vse - K gospodarstvu blaginje? na plenarnem zasedanju EESO 7. julija 2021.

Schweng je trdila, da moramo v prihodnosti očitno bolj učinkovito spremljati in ceniti širše vidike, kot so tisti, ki se odražajo v BDP: "Vidiki, kot so naše zdravje, narava, izobrazba, sposobnost za inovacije in naše skupnosti, so pomembni," je dejala.

oglas

O "združitvi ideje blaginje z možnostjo družbenega napredka v svetovnem merilu" s cilji trajnostnega razvoja do leta 2030 je dodala: "Prišel je čas, da EU dela na celoviti strategiji: EESO je pripravljen podpreti razmislek o temeljih gospodarstva po COVID, ki deluje za vse in vključuje nove kazalnike gospodarske uspešnosti in družbenega napredka, ki lahko dajo celovito sliko o blaginji ljudi. "

Onkraj BDP: v smeri blaginje gospodarstva

V plenarni razpravi so sodelovali štirje ugledni govorniki.

Tim Jackson, iz Centra za razumevanje trajnostne blaginje, je jasno povedal, da je zdravje - in ne bogastvo - osnova za blaginjo in temelj za razmišljanje, kakšno gospodarstvo si želimo po pandemiji. Poudaril je, da ima BDP veliko omejitev in da je pomembno prekiniti "odvisnost od rasti BDP" in začeti razmišljati o tem, kako bi lahko ohranili sisteme blaginje v gospodarstvih, ki nimajo pričakovane stopnje rasti.

Fabrice Murtin, iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ohranil to blaginjo po sebi je bil zelo zapleten sistem in da ni bilo enega samega gospodarstva blaginje, ampak veliko gospodarstev. Poudaril je, da je nujno začeti oblikovati politike, osredotočene na ljudi, in da je socialna neenakost sistemska slabost in manjša učinkovitost.

Glede na Sandrine Dixson-Declève, ki je zastopal Rimski klub, je bilo ključnega pomena, da se v zdravi Evropi osredotočimo na zdrave ljudi in se od rasti, ki temelji na BDP, premaknemo k blaginji in varnosti. Lekcije, pridobljene s pandemijo COVID-19, bi lahko uporabili za razumevanje bistvenega pomena in za spremembo.

Končno, James Watsoniz Business Europe je dejal, da je bil BDP prvotno zasnovan kot merilo za komercialno dejavnost, vendar ga je bilo kljub omejitvam še vedno smiselno uporabiti. Pot naprej bi bila, da bi jo dopolnili s širšim in uravnoteženim kazalnikom, sestavljenim iz drugih kazalnikov, kot so ekonomski, socialni in okoljski kazalniki.

Gospodarstvo, osredotočeno na ljudi

Ob razpravi med besedo, Séamus Boland, predsednik skupine Diversity Europe, je poudaril, da je družbeni napredek in gospodarstvo, ki deluje za vse, mogoče doseči le s prehodom na alternativni razvojni model, trdno zasidran v ciljih trajnostnega razvoja, in da je kriza COVID-19 priložnost, da ga dosežemo. prav.

Stefano Mallia, predsednik Skupine delodajalcev, je dejal, da bi se z novimi prednostnimi nalogami, kot so zeleni dogovor EU, NextGenerationEU, pravičen prehod in podnebna nevtralnost do leta 2050, lahko posvetovali s številnimi novimi kazalniki. Za zagotavljanje visokokakovostnih delovnih mest in trajnostne rasti smo potrebovali dva stebra: močno in odporno industrijsko podlago, da ostanemo v ospredju svetovne tehnologije in inovacij, pa tudi odprte trge in na pravilih temelječ večstranski sistem, ki ohranja interese EU. in vrednote.

Oliver Röpke, predsednik Delavske skupine, je dejal, da bi moralo gospodarstvo blaginje po močni zavezanosti ciljem socialnega stebra na vrhu v Portu poskrbeti tudi za delovne ljudi in njihove družine, zagotoviti dostojne plače, močna kolektivna pogajanja in močno sodelovanje delavcev pri upravljanju zelenega in digitalnega prehoda. Dodal je, da bi moralo oživitev gospodarstva potekati vzporedno z družbeno blaginjo, če naj bi bila trajnostna.

Končno, Peter Schmidt, predsednik strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) in poročevalec mnenja EESO o Trajnostno gospodarstvo, ki ga potrebujemo, zaključil z besedami, da gospodarstvo blaginje temelji na služenju ljudem in da mora EU izkoristiti priložnost, ki jo ponuja pandemija, da razmisli o naših slabostih in pripravi predloge.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi