Povežite se z nami

Proračun EU

Od leta 14 do 2014 so poročali o 2022 milijardah nepravilnih izdatkov EU

DELITI:

objavljeno

on

  • Nepovrnjeni denar lahko spodbudi nadaljnjo ohlapno porabo in predstavlja tveganje za ugled
  • Revizorji priporočajo boljše poročanje in krajše čase okrevanja 

Revizorji EU so ugotovili, da čeprav Evropska komisija zagotavlja, da se nepravilni izdatki evidentirajo natančno in takoj, vračanje tega denarja pogosto traja predolgo. Pri skupno upravljanih kmetijskih skladih, kjer so primarno odgovorne države članice, so stopnje izterjave na splošno nizke, vendar se med državami EU precej razlikujejo. Od leta 2014 do 2022 je bilo na vseh področjih sporočenih 14 milijard EUR takšnih nepravilnih izdatkov EU (napačno porabljena sredstva). Izterjava je ključni element finančne integritete in sistema notranjega nadzora Evropske unije. 

„Izterjava“ sredstev EU pomeni zahtevo za vračilo nekaterih ali vseh zneskov, plačanih izvajalski organizaciji ali upravičencu, za katerega se je pozneje izkazalo, da ne izpolnjuje zahtev EU glede financiranja. Ko pa je ta denar izplačan, je pogosto dolgotrajen postopek, da ga dobimo nazaj, če sploh. Revizorji EU so ugotovili, da običajno traja 14–23 mesecev od konca financiranih dejavnosti, dokler ni izdana zahteva za vračilo, in nadaljnjih 3–5 mesecev, preden se sredstva pridobijo, pri čemer se jih 1–8 % preprosto opusti. .

„Vložiti je treba vse napore, da se brez odlašanja izterja napačno porabljen denar EU,“ je dejal Jorg Kristijan Petrovic, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za revizijo. „EU to dolguje davkoplačevalcem in morebitna neizterjava denarja bi škodila zaupanju državljanov EU.“

Glede na letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2022 je med letoma 2021 in 2022 stopnja nepravilne porabe narasla s 3 % na 4.2 % proračuna, zaradi česar je učinkovita izterjava sredstev vse bolj pereče vprašanje. Ker pa samo 20 % proračuna neposredno upravlja Evropska komisija, je odprava napake in izterjava teh sredstev lahko težavna.

Revizorji so ugotovili, da so glavne težave pri izterjavi sredstev pod neposrednim in posrednim upravljanjem dolge zamude med ugotovitvijo finančne nepravilnosti in izdajo naloga za izterjavo. Ugotovili so tudi, da v zunanjih ukrepih obstajajo nepopolni podatki o vplivu nekaterih nepravilnih izdatkov.

Da bi izboljšali pravočasnost izterjav na področju zunanjih ukrepov, so revizorji priporočili skrajšanje ne le časa, potrebnega za ugotavljanje nepravilnih odhodkov, ampak tudi časa, potrebnega za sprožitev postopkov izterjave. V ta namen so predlagali izboljšanje načrtovanja revizijskega dela in proučitev finančnih posledic sistematičnega nepravilnega trošenja. Predlagali so tudi ponovno uvedbo spodbud, ki so bile prisotne v prejšnjem ciklu financiranja, da bi države članice pridobile sredstva v kmetijstvu. V prejšnjem ciklu so morale države članice polovico sredstev, ki jih niso izterjale v 4-8 letih, vrniti v proračun EU.

Revizorji so nadalje priporočili, da bi morala Komisija zagotoviti točne in popolne letne podatke o tem, za katero porabo je bilo ugotovljeno, da je nepravilna, in kateri ukrepi so bili sprejeti za njeno odpravo, da bi lahko postopek v prihodnosti izboljšali.

oglas

Proračun EU ne izplača neposredno Evropska komisija. Približno 70 % se upravlja skupaj z državami članicami, 20 % neposredno, 10 % pa posredno preko drugih mednarodnih organizacij ali tretjih držav. Pristojnosti Komisije na tem področju se razlikujejo glede na vrsto načina upravljanja in področje politike proračuna EU. Kar zadeva neposredno in posredno upravljanje, je Komisija odgovorna za ugotavljanje in evidentiranje nepravilnih odhodkov ter nato izterjavo sredstev. Pri deljenem upravljanju Komisija prenese odgovornost za evidentiranje in izterjavo nepravilnih izdatkov na države članice, vendar obdrži končno odgovornost za zagotovilo.

Kadar sredstva EU niso porabljena v skladu s pravili, se štejejo za nepravilne odhodke in predstavljajo 4.2 % proračuna v letu 2022. Del ali ves ta denar je lahko nato upravičen do izterjave neposredno s strani Komisije ali država članica ali organ, ki je bil sploh odgovoren za sredstva.

Revizorji EU v svojem poročilu preučujejo, kako se upravlja postopek izterjave in kako učinkovit je, ter dajejo priporočila o tem, kako ga je mogoče izboljšati.

Več informacij o proračunu EU in nepravilnih odhodkih je na voljo na naslovu Evropskega računskega sodišča. Letno poročilo 2022, ki pregleduje splošno finančno stanje proračuna. 

Posebno poročilo 07/2024 „Sistemi Komisije za izterjavo nepravilnih odhodkov EU: možnosti za večjo in hitrejšo izterjavo“ je na voljo na spletni strani Evropskega računskega sodišča.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi