Povežite se z nami

koronavirus

Komisija odobrila luksemburško shemo v višini 120 milijonov EUR za podporo nepokritim stalnim stroškom podjetij, prizadetih zaradi izbruha koronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je odobrila luksemburški sistem državne pomoči za podporo nepokritim stalnim stroškom podjetij, prizadetih zaradi izbruha koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru državne pomoči Začasni okvir.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko, je dejala: »Številna podjetja v Luksemburgu, tako kot v preostali Evropi, so zaradi omejevalnih ukrepov, potrebnih za omejevanje širjenja koronavirusa, prihodek znatno upadli. Ta shema bo Luksemburgu omogočila, da bo tem podjetjem pomagala pri soočanju s fiksnimi stroški, ki v tem težkem času niso pokriti s prihodki. Še naprej tesno sodelujemo z državami članicami, da bi našli ustrezne rešitve za ublažitev gospodarskega vpliva izbruha koronavirusa v skladu s pravili EU. "

Luksemburški podporni ukrep

Po odobritvi Komisije z dne osem luksemburških shem državne pomoči za podporo podjetjem, ki se zaradi izbruha koronavirusa soočajo z gospodarskimi težavamik, Luksemburg je Komisiji priglasil shemo za nadaljnjo podporo podjetjem v okviru Začasni okvir. Po tej shemi Luksemburg načrtuje gospodarsko pomoč nekaterim podjetjem, vključno s podjetji, ki poslujejo v gostinstvu, nastanitvi in ​​zabavi, da bi se lažje soočili s pomanjkanjem likvidnosti zaradi izbruha koronavirusa. Proračun ukrepa naj bi znašal do 120 milijonov EUR.

V okviru sheme bo podpora v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Ukrep bo luksemburškim oblastem omogočil podporo podjetjem, ki so med novembrom 2020 in marcem 2021 mesečno upadla za vsaj 40% v primerjavi z enakim obdobjem 2019. Pomoč jim bo pomagala plačati 70% (90% mikro in malih podjetij) njihovih fiksnih stroškov, ki niso zajeti v prihodkih, do največ 1 milijona EUR na podjetje.

Komisija je ugotovila, da je luksemburška shema v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Pomoč (i) bo dodeljena najpozneje do 30. junija 2021; (ii) krijejo nepokrite fiksne stroške, nastale v obdobju med 1. marcem 2020 in 30. junijem 2021; (iii) bodo odobrena podjetjem, ki imajo v upravičenem obdobju prihodek za 30% manj kot v enakem obdobju leta 2019; (iv) krije največ 70% nepokritih fiksnih stroškov (90% pri mikro in malih podjetjih); (v) ne bo presegla 3 milijonov EUR na podjetje; (vi) bodo dodeljene samo družbam, za katere se 31. decembra 2019 ni štelo, da so v težavah, z izjemo mikro in malih podjetij, ki so upravičena, tudi če so že v težavah. Nazadnje bo Luksemburg zagotovil, da se pravila o kumulaciji pomoči, zagotovljene v skladu z začasnim okvirom, spoštujejo v vseh ukrepih.

Komisija je ugotovila, da je ukrep po shemi potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira.

Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrep pomoči v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Ozadje

Komisija je sprejela Začasni okvir državam članicam omogočiti uporabo celotne prožnosti, predvidene s pravili o državni pomoči, za podporo gospodarstvu v okviru izbruha koronavirusa. Začasni okvir, kakor je bil spremenjen dne 3 april8 May29 junij in 13 oktober 2020 predvideva naslednje vrste pomoči, ki jih lahko dodelijo države članice:

(I) Neposredne donacije, vložki kapitala, selektivne davčne ugodnosti in predplačila do 100,000 EUR podjetju, ki deluje v primarnem kmetijskem sektorju, 120,000 EUR podjetju, dejavnemu v ribiškem in ribogojnem sektorju, in 800,000 EUR podjetju, ki deluje v vseh drugih sektorjih, da bi zadostilo svojim nujnim likvidnostnim potrebam. Države članice lahko dajo tudi do nominalne vrednosti 800,000 EUR na podjetje posojila z ničelnimi obrestmi ali jamstva za posojila, ki pokrivajo 100% tveganja, razen v primarnem kmetijskem sektorju ter v ribiškem in ribogojnem sektorju, kjer meje EUR Velja 100,000 oziroma 120,000 evrov na podjetje.

(Ii) Državna jamstva za posojila podjetij da banke zagotovijo posojila strankam, ki jih potrebujejo. Ta državna jamstva lahko pokrijejo do 90% tveganja za posojila, da bi podjetjem pomagala pokriti takojšnje obratne vire in potrebe po naložbah.

(iii) Subvencionirana javna posojila podjetjem (višji in podrejeni dolg) z ugodnimi obrestnimi merami za podjetja. Ta posojila lahko podjetjem pomagajo pokriti takojšnje obratne vire in potrebe po naložbah.

(iv) Zaščitni ukrepi za banke, ki usmerjajo državno pomoč v realno gospodarstvo da se takšna pomoč šteje za neposredno pomoč strankam bank, ne bankam samim, in daje napotke, kako zagotoviti minimalno izkrivljanje konkurence med bankami.

(V) Zavarovanje javnih kratkoročnih izvoznih kreditov za vse države, ne da bi zadevna država članica dokazala, da je zadevna država začasno „netržna“.

(vi) Podpora raziskavam in razvoju v zvezi s koronavirusom reševanje trenutne zdravstvene krize v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predujmov ali davčnih ugodnosti. Za projekte čezmejnega sodelovanja med državami članicami se lahko dodeli bonus.

(vii) Podpora za izgradnjo in povečanje zmogljivosti preskusnih naprav razviti in preizkusiti izdelke (vključno s cepivi, ventilatorji in zaščitnimi oblačili), koristnimi za boj proti izbruhu koronavirusa, do prve industrijske uporabe. To je lahko v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, vračila predujmov in garancij brez izgube. Podjetja so lahko deležna ugodnosti, če njihovo naložbo podpira več kot ena država članica in ko je naložba zaključena v dveh mesecih po dodelitvi pomoči.

(viii) Podpora za proizvodnjo izdelkov, pomembnih za boj proti izbruhu koronavirusa v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, povračilnih predujmov in garancij brez izgube. Podjetja so lahko deležna ugodnosti, če njihovo naložbo podpira več kot ena država članica in ko je naložba zaključena v dveh mesecih po dodelitvi pomoči.

(ix) Ciljna podpora v obliki odloga plačila davka in / ali opustitve prispevkov za socialno varnost za tiste sektorje, regije ali za vrste podjetij, ki jih izbruh najbolj prizadene.

(x) Usmerjena podpora v obliki subvencij plač zaposlenim za podjetja v sektorjih ali regijah, ki so najbolj trpela zaradi izbruha koronavirusa in bi sicer morala odpustiti osebje.

(xi) Ciljna pomoč za dokapitalizacijo nefinančnim podjetjem, če ni na voljo druge ustrezne rešitve. Vzpostavljeni so zaščitni ukrepi za preprečevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu: pogoji glede nujnosti, primernosti in obsega posredovanja; pogoje za vstop države v kapital družb in prejemke; pogoji glede izstopa države iz kapitala zadevnih družb; pogoji glede upravljanja, vključno s prepovedjo dividend in omejitvami prejemkov za višje vodstvo; prepoved navzkrižnega subvencioniranja in prepovedi pridobivanja ter dodatni ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence; zahteve glede preglednosti in poročanja.

(xii) Podpora za nepokrite fiksne stroške za podjetja, ki se soočajo z zmanjšanjem prihodka v upravičenem obdobju za vsaj 30% v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 v okviru izbruha koronavirusa. Podpora bo prispevala k delu stalnih stroškov upravičencev, ki jih njihovi prihodki ne krijejo, do največ 3 milijonov EUR na podjetje.

Začasni okvir omogoča državam članicam, da med seboj kombinirajo vse podporne ukrepe, razen posojil in garancij za isto posojilo, ki presegajo mejne vrednosti, predvidene v začasnem okviru. Poleg tega državam članicam omogoča, da kombinirajo vse podporne ukrepe, odobrene v okviru začasnega okvira, z obstoječimi možnostmi dodelitve de minimis podjetju v višini do 25,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja, ki delujejo v primarnem kmetijskem sektorju, 30,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja v ribiškem in ribogojstvu ter 200,000 EUR v treh proračunskih letih za podjetja, ki delujejo v vseh drugih sektorjih . Obenem se morajo države članice zavezati, da se bodo izognile nepotrebnemu kopičenju podpornih ukrepov za ista podjetja, da bi omejile podporo za izpolnjevanje njihovih dejanskih potreb.

Poleg tega začasni okvir dopolnjuje številne druge možnosti, ki so že na voljo državam članicam za ublažitev socialno-ekonomskih vplivov izbruha koronavirusa v skladu s pravili EU o državni pomoči. Komisija je 13. marca 2020 sprejela a Sporočilo o usklajenem gospodarskem odzivu na izbruh COVID-19 predstavitev teh možnosti. Države članice lahko na primer naredijo splošno uporabne spremembe v korist podjetij (npr. Odlog davkov ali subvencioniranje dela s kratkim časom v vseh sektorjih), ki ne spadajo v pravila o državni pomoči. Prav tako lahko podjetjem odobrijo odškodnino za škodo, povzročeno zaradi izbruha koronavirusa in neposredno povzročeno.

Začasni okvir bo veljal do konca junija 2021. Ker se bodo vprašanja solventnosti uresničila šele pozneje, ko se bo ta kriza razvila, je samo Komisija za ukrepe dokapitalizacije to obdobje podaljšala do konca septembra 2021. Da bi za zagotovitev pravne varnosti bo Komisija pred navedenimi datumi ocenila, ali jo je treba podaljšati.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.59322 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletnega mesta, ko so odpravljene kakršne koli težave z zaupnostjo. Nove objave odločb o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v Državne pomoči Weekly e-novice.

Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, je mogoče najti tukaj.

 

koronavirus

Povečan nadzor, ne zaprte meje

objavljeno

on

Današnji izredni vrh o obvladovanju pandemije je ključnega pomena za dogovor o skupni strategiji proti novim mutacijam virusov. »Podatki so zelo zaskrbljujoči. Do sredine februarja bi lahko britanska varianta prevladovala v več evropskih državah. V Veliki Britaniji smo videli, kako hitro lahko postanejo razmere kritične. Brez odločne skupne strategije, osredotočene na potovalne smernice, standardizirano testiranje in okrepljeno prizadevanje za cepljenje, se soočamo z zelo resnim tretjim valom, «je povedal predsednik skupine EPP Manfred Weber, poslanec EP.

Širjenje tako imenovane britanske različice je že spodbudilo več držav članic, da okrepijo svoje zaščitne ukrepe. »Zaprtje meja v lanskem letu nas ni uspelo učinkovito zaščititi in je povzročilo veliko škodo gospodarstvu. Čim bolj bi morali omejiti nebistvena potovanja, ključno osebje za zdravstveni sektor ali voznike tovornjakov, ki prevažajo blago čez mejo, pa je treba zaščititi za vsako ceno. Da bi to dosegli, pozivamo voditelje držav, da se dogovorijo o standardiziranem preskusnem režimu za prehod meja, zlasti z območij, ki jih je nova različica najbolj prizadela. "

Hkrati skupina EPP poziva tudi k pripravi na prihodnost, saj se vse več ljudi cepi. »Osrednja strategija je in ostaja, da se širjenje virusa upočasni z ukrepi za socialno distanciranje in da se čim več ljudi v EU cepi čim prej. To bi moralo tudi pomeniti, da morajo ljudje po cepljenju spet imeti možnost svobode gibanja v Evropi. Na vrhu bi se morali dogovoriti o vzpostavitvi sistema potrdil o cepljenju na podlagi cepiv, ki jih je odobrila EMA in so priznane v vseh državah članicah ter vam omogočajo bolj svobodno potovanje po EU. Ta sistem bi moral biti vzpostavljen čim prej. "

Skupina EPP je največja politična skupina v Evropskem parlamentu s 187 poslanci iz vseh držav članic EU

Nadaljuj branje

koronavirus

Rusija je vložila registracijo cepiva Sputnik V v Evropi

objavljeno

on

By

Ruski suvereni premoženjski sklad RDIF je vložil zahtevo za registracijo cepiva Sputnik V COVID-19 v Evropski uniji in pričakuje, da bo pregled opravljen februarja, saj si Moskva prizadeva pospešiti njegovo razpoložljivost po vsem svetu, napiši Amruta Khandekar in Manas Mishra.

Uradni račun, ki promovira cepivo, je v sredo objavil najnovejši razvoj, s čimer se je korak bližje potrdil, saj države po vsem svetu načrtujejo množična uvajanja cepiv za zaustavitev pandemije.

Cepivo Sputnik V je bilo odobreno v Argentini, Belorusiji, Srbiji in številnih drugih državah.

Skupini Sputnik V in Evropske medicinske agencije (EMA) sta v torek (19. januarja) izvedli znanstveni pregled cepiva, so zapisali v računu Sputnik V in dodali, da bo EMA sprejela odločitev o odobritvi cepiva. na podlagi ocen.

Medtem ko so se cepivi družb Pfizer Inc in Moderna Inc začeli uvajati v več državah, so strokovnjaki dejali, da bo za nadzor pandemije, ki je po vsem svetu ubila več kot dva milijona ljudi, potrebnih več cepiv.

Mehika, ki je od Pfizer Inc opazila zmanjšanje doze cepiva proti COVID-19, je dejala, da želi pomanjkanje nadomestiti z odmerki drugih ponudnikov.

Rusija bo februarja pri Evropski uniji vložila uradno prošnjo za odobritev cepiva proti koronavirusu Sputnik V, je v intervjuju na konferenci Reuters Next prejšnji teden dejal vodja RDIF Kirill Dmitriev.

V Braziliji so nedavno odobrili uporabo cepiva za nujno uporabo, potem ko je državni zdravstveni organ dejal, da dokumenti, ki podpirajo vlogo, ne izpolnjujejo minimalnih meril.

Nadaljuj branje

koronavirus

Italija meni, da je treba sprožiti tožbo zaradi zamud pri dostavi cepiva Pfizer

objavljeno

on

By

Italija je razmišljala o tožbi proti družbi Pfizer Inc, potem ko je ameriški proizvajalec zdravil napovedal nadaljnje zmanjšanje dobav cepiva proti koronavirusu, je dejal državni komisar za COVID-19 Domenico Arcuri, napiši Emilio Parodi v Milanu in Domenico Lusi v Rimu.

Pfizer je prejšnji teden Italiji povedal, da svoje dobave zmanjšuje za 29%. V torek je Pfizer dejal, da prihodnji teden ne bo mogel nadoknaditi 29-odstotnega primanjkljaja in da načrtuje nadaljnje "rahlo zmanjšanje" dobav, je dejal Arcuri.

"Posledično smo razpravljali o ukrepih za zaščito italijanskih državljanov in njihovega zdravja na vseh civilnih in kazenskih prizoriščih," je v torek pozno dejal Arcuri.

"Soglasno je bilo odločeno, da se bodo ti ukrepi začeli izvajati v naslednjih dneh."

Ni podrobneje pojasnil.

Tiskovna predstavnica Pfizerja v sredo ni hotela komentirati pravne italijanske grožnje in kritike zaradi zamud pri dobavi, ki presega petkovo izjavo o zmanjšanju ponudbe.

Proizvajalec zdravil je prejšnji teden dejal, da začasno upočasnjuje dobavo cepiva proti koronavirusu v Evropo, da bi naredil spremembe v proizvodnji, ki bi povečale proizvodnjo.

Pfizer, ki poskuša z izjemno hitrostjo dostaviti milijone odmerkov za zajezitev pandemije, ki je pokončala že več kot dva milijona ljudi po vsem svetu, je dejal, da bodo spremembe "zagotovile znatno povečanje odmerkov konec februarja in marca".

Po navedbah italijanskega vira Rim zdaj poskuša oceniti, ali Pfizer deluje v primeru višje sile ali okoliščin, na katere nima vpliva.

V nasprotnem primeru bi skupino drog lahko obtožili kršitve pogodbe, ki jo je v imenu držav članic podpisala z Evropsko unijo, je dejal vir.

Ena od možnosti bi lahko bila, da Rim Evropsko unijo pozove, naj tožbo predloži sodišču v belgijskem glavnem mestu Bruslju, je dejal vir.

Nadaljuj branje
oglas

Twitter

Facebook

Trendi