Povežite se z nami

Biogoriva

Komisija odobrila enoletno podaljšanje oprostitve davka za biogoriva na Švedskem

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila podaljšanje ukrepa oprostitve davka za biogoriva na Švedskem. Švedska je tekoča biogoriva izvzela iz obdavčitve energije in CO₂ od leta 2002. Shema je bila podaljšana na podlagi odločitve Komisije v primeru SA. 48069 v letu 2017 do 31. decembra 2020. S to odločbo Komisija odobri enoletno podaljšanje oprostitve davka (od 01. januarja 2021 do 31. decembra 2021).

Cilj ukrepa oprostitve davka je povečati uporabo biogoriv in zmanjšati uporabo fosilnih goriv v prometu. Komisija je ocenila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energije 2014-2020. Komisija je ugotovila, da so davčne oprostitve potrebne in primerne za spodbujanje proizvodnje in porabe domačih in uvoženih biogoriv, ​​ne da bi pri tem neupravičeno izkrivljali konkurenco na enotnem trgu. Poleg tega bo shema prispevala k prizadevanjem Švedske in EU kot celote, da bi dosegla pariški sporazum in dosegla cilje glede obnovljivih virov in CO₂ do leta 2030.

Podpora biogorivom na osnovi hrane bi morala ostati omejena v skladu s pragovi, ki jih nalaga revidirana direktiva o obnovljivi energiji. Poleg tega je izvzetje mogoče odobriti le, če izvajalci dokažejo skladnost s trajnostnimi merili, ki jih bo Švedska prenesla v skladu s spremenjeno direktivo o obnovljivi energiji. Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da je ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij bo na voljo na spletni strani Komisije Tekmovanje Spletna stran, v Državne pomoči Register pod številko primera SA.55695.

Biogoriva

Komisija odobrila podaljšanje oprostitve davka na neplinarni bioplin in #BioPropane, ki se uporabljata za ogrevanje ali kot pogonsko gorivo v #Sweden

objavljeno

on

V skladu s pravili EU o državni pomoči je Evropska komisija odobrila podaljšanje ukrepov za oprostitev davka na neplinski bioplin in biopropan, ki se na Švedskem uporabljajo za ogrevanje ali kot pogonsko gorivo. Na podlagi dveh ločenih shem Švedska oprosti obdavčitve energije in CO₂ (i) bioplin, ki se uporablja za proizvodnjo toplote (prejšnja shema se je nazadnje podaljšala leta 2018), in (ii) bioplin, ki se uporablja kot pogonsko gorivo (prejšnja shema je bila nazadnje podaljšana leta 2015).

Z odločbama Komisija za obe shemi odobri desetletno podaljšanje davčne oprostitve (10-2021) z dvema spremembama: i) omejitev oprostitve davka na samo neživilski bioplin in ii) razširitev oprostitve davka na biopropan na neživili. Cilj oprostitve davka je povečati uporabo bioplina in biopropana ter zmanjšati uporabo fosilnih goriv in njihovih emisij toplogrednih plinov ter hkrati olajšati prehod na napredna biogoriva. Komisija je ocenila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energije 2014-2020.

Komisija je ugotovila, da so oprostitve davkov potrebne in primerne za spodbujanje proizvodnje in porabe domačega in uvoženega bioplina in biopropana, ne da bi neupravičeno izkrivljale konkurenco na enotnem trgu. Poleg tega bodo sheme prispevale k prizadevanjem Švedske in EU kot celote za dosego pariškega sporazuma in napredovanje v smeri obnovljivih virov energije in CO₂ do leta 2030. Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da so ukrepi v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Več informacij bo na voljo na spletni strani Komisije Tekmovanje Spletna stran, v Državne pomoči Register pod številkami primerov SA.56125 (proizvodnja toplote) in SA.56908 (pogonsko gorivo).

Nadaljuj branje

Biogoriva

Odpadki energije so doma v # CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

objavljeno

on

Septembra 24 je CEWEP, ki zastopa upravljavce evropskih naprav za ravnanje z energijo, prvič predstavil Časovni načrt trajnostne rabe energije. Novi dokument, ki je bil predstavljen pred več kot evropskimi oblikovalci politik, zainteresiranimi stranmi in predstavniki industrije v Bruslju, podrobno opisuje vizijo sektorja 100, ki prikazuje, kako sektor odpadkov do energije zagotavlja bistvene storitve družbi.

"V 2035-u ne moremo govoriti o krožnem gospodarstvu, ne da bi govorili o tem, kako ohraniti materialne cikle čiste, kako zagotoviti, da bodo vsi odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati, še vedno varno obdelani, da so vse vrednosti, ki so del ostankov odpadkov, energije in materialov , se uporablja. Z drugimi besedami, kot sektor za ravnanje z energijo se v krožnem gospodarstvu počutimo kot doma, smo in bomo potrebni, "je med dogodkom dejal Paul De Bruycker, predsednik CEWEP.

Po izračunih CEWEP bo Evropa še vedno proizvedla približno 142 milijonov ton preostalih odpadkov, ki bodo potrebovali obdelavo v 2035, tudi če bodo vsi cilji na področju odpadkov, določeni z zakoni EU o odpadkih, sprejeti v 2018, pravočasno doseženi. Potrebna je razprava o tem, kako najbolje ravnati s temi odpadki, zlasti ker sedanje zmogljivosti za obdelavo ne bi zadoščale za približno 40 milijonov teh preostalih odpadkov (Več informacij). Poleg tega bi morala prihodnja zakonodaja EU obravnavati komercialne in industrijske odpadke z določitvijo zavezujočih ciljev glede recikliranja in odlaganja na odlagališča za te tokove odpadkov.

Časovni načrt poziva k priznanju vloge odpadka do energije pri ravnanju z odpadki, onesnaženimi s snovmi, ki niso primerne za recikliranje, in tako omogoča kakovostno recikliranje. Poleg tega odpadki za energijo prispevajo tudi k recikliranju s pridobivanjem kovin in mineralov iz spodnjega pepela. Medtem ko se predelane kovine štejejo za cilje recikliranja, recikliranje mineralne frakcije dna pepela nima enakega priznanja, čeprav se na ta način nadomestijo surovine, kot sta pesek in gramoz, ki bi bile potrebne v različnih gradbenih aplikacijah.

CEWEP v svojem načrtu poti poziva k priznanju celostne vloge odpadkov do energije pri varstvu podnebja z obdelavo odpadkov, ki bi se sicer končali na odlagališčih, in nadomeščanjem fosilnih goriv, ​​ki bi sežgala v običajnih elektrarnah. Električna energija, toplota in para, ki jih proizvajajo evropske naprave za ravnanje z odpadki, se oskrbujejo s prebivalci in industrijo, vendar bi širitev razpoložljive infrastrukture pripomogla k še učinkovitejši uporabi te energije.

"Pojavi se veliko vprašanj: kako ravnati z mešanimi odpadki, kako zanesljivo ravnati s komercialnimi in industrijskimi odpadki, kako znatno zmanjšati odlagališča na velikem obsegu, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov itd. Obravnavati je treba vsa ta pomembna vprašanja in za to potrebujemo odpadno energijo, "je povzel Paul De Bruycker.

Dogodek je bil soorganiziran s podjetjem ESWET, evropskim združenjem, ki zastopa proizvajalce na področju tehnologije odpadkov do energije, kjer so predstavili tudi Vizijo odpadkov do energije v 2050: Čiste tehnologije za trajnostno ravnanje z odpadki.


WtE načrt za trajnostni razvoj 2035


Diapozitivi za lansiranje poti
(24 / 09 / 2019)

Nadaljuj branje

Biogoriva

Na podnebju nevtralno Evropo: EU vlaga več kot 10 EUR v #InnovativeCleanTechnologies

objavljeno

on

Komisija je napovedala naložbeni program v vrednosti več kot 10 milijard EUR za nizkoogljične tehnologije v več sektorjih za povečanje njihove globalne konkurenčnosti.

Inovativni podnebni ukrepi EU, kot so bili napovedani 26. februarja, imajo vrsto koristi za zdravje in blaginjo Evropejcev s takojšnjim, otipljivim vplivom na življenje ljudi - od ustvarjanja lokalnih zelenih delovnih mest in rasti do energetsko učinkovitih domov z manjši račun za energijo, čistejši zrak, učinkovitejši sistemi javnega prevoza v mestih ter varne oskrbe z energijo in drugimi viri.

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal: »Manj kot tri mesece po sprejetju naše strateške vizije za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050 svoj denar damo tja, kjer so naša usta. Naš cilj je nadaljevati z gradnjo sodobnega, konkurenčnega in socialno pravičnega pariškega gospodarstva za vse Evropejce. Da se bo to zgodilo, bomo morali uporabiti čiste inovativne tehnologije v industrijskem merilu. Zato vlagamo v trženje visoko inovativnih tehnologij v energetsko intenzivnih panogah, zajemanju, shranjevanju in uporabi ogljika, sektorju obnovljivih virov energije in skladiščenju energije. Sproščamo tehnološke rešitve v vseh državah članicah in pritiskamo gumb za previjanje naprej pri našem prehodu v sodobno in podnebno nevtralno družbo v Evropi. "

Komisija želi zagotoviti, da bo Evropa še naprej na vrhu lestvice v zvezi z novimi patenti visoke vrednosti za tehnologije čiste energije. To vodstvo zagotavlja globalno konkurenčno prednost, ki Evropi omogoča, da pridobi prednosti prvega koraka s povečanjem izvoza evropskih trajnostnih proizvodov in trajnostnih tehnologij in poslovnih modelov.

Evropska komisija je na 28 November 2018 sprejela a strateška dolgoročna vizija za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo s strani 2050 - čisti planet za vse. Strategija prikazuje, kako lahko Evropa vodi pot do podnebne nevtralnosti in hkrati ohranja konkurenčnost svojih industrij, tako da vlaga v realistične tehnološke rešitve. Ta prehod zahteva tudi nadaljnje povečanje tehnoloških inovacij na področju energetike, stavb, prometa, industrije in kmetijstva.

Naslednji koraki

Komisija namerava sprožiti prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada za inovacije že v programu 2020, čemur sledijo redni klici do 2030.

Ozadje

Sklad za inovacije bo združil sredstva, ki znašajo okoli 10 milijard EUR, odvisno od cene ogljika. Najmanj 450 milijonov pravic iz naslova. \ T Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) bo na trgu ogljika v obdobju 2020-2030. Prihodki od te prodaje so odvisni od cene ogljika, ki je trenutno okoli 20 €.

Vsi neizplačani prihodki predhodnika Inovacijskega sklada, Program NER 300bo dodan tudi v Sklad za inovacije. Tako je lahko celotna dotacija sklada okoli 10 milijarde EUR.

Cilj Sklada za inovacije je ustvariti prave finančne spodbude za podjetja in javne organe, da zdaj vlagajo v naslednjo generacijo tehnologij z nizkimi emisijami ogljika in da podjetjem v EU omogočijo prednost prvega koraka, da postanejo globalni tehnološki voditelji.

Sklad za inovacije temelji na izkušnjah iz programa NER300, sedanjega programa EU za podporo predstavitvi tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika ter obnovljivih virov energije. Razširja njeno področje uporabe, tako da izrecno zajema shranjevanje energije in energetsko intenzivne industrije ter je bolje prilagojena za spodbujanje inovacij z izboljšanim in poenostavljenim upravljanjem. Zagotavljala bo nepovratna sredstva za kritje do 60% dodatnih kapitalskih in operativnih stroškov, povezanih z inovacijami za izbrane projekte, pri čemer bo denar na fleksibilen način izplačan glede na potrebe posameznih projektov.

Poleg tega je po odločitvi Komisije o ponovnem investiranju neporabljenih sredstev iz prvega razpisa NER 300 v višini približno 487.6 milijona EUR prenos neporabljenih sredstev NER300 na Projekti InnovFin Energy Demo zdaj je začela veljati in Komisija je potrdila, da lahko tri obstoječe projekte zdaj izkoristijo jamstvo za posojila, ki ga podpirajo sredstva iz NER300.

Več informacij

Nadaljuj branje
oglas

Twitter

Facebook

oglas

Trendi