Povežite se z nami

Železnice

Stališče Sveta o uredbi o zmogljivosti železniške infrastrukture „ne bo izboljšalo storitev železniškega tovornega prometa“

DELITI:

objavljeno

on

Svet Evropske unije je sprejel splošni pristop k predlogu Komisije za uredbo o zmogljivosti železniške infrastrukture. Namen predloga je optimizacija železniške zmogljivosti, izboljšanje čezmejnega usklajevanja, povečanje točnosti in zanesljivosti ter navsezadnje pritegniti več tovora na železnico. Toda pet trgovinskih organov trdi, da sprejeti splošni pristop ne doseže dovolj daleč pri doseganju teh ciljev. 

Trgovinski organi so:
CLECAT – ki zastopa interese več kot 19.000 podjetij, ki zaposlujejo več kot 1.000.000 zaposlenih v logistiki, špediciji in carini.
ERFA – European Rail Freight Association – Evropsko združenje, ki zastopa evropska zasebna in neodvisna podjetja za železniški tovorni promet.
ESC – Evropski svet pošiljateljev, ki zastopa logistične interese več kot 75,000 podjetij, tako MSP kot velikih multinacionalk v vseh vrstah transporta.
UIP – International Union of Wagon Keepers, krovno združenje nacionalnih združenj iz 14 evropskih držav, ki predstavlja več kot 250 imetnikov tovornih vagonov in subjektov, zadolženih za vzdrževanje (ECM).
UIRR – Mednarodna zveza za kombinirani cestno-železniški promet zastopa interese evropskih izvajalcev kombiniranega cestno-železniškega prevoza in upravljavcev pretovornih terminalov.

Na odločitev Sveta so izdali ta odgovor:
Da bi železniški tovorni promet postal vse bolj privlačen za končne uporabnike, se mora odmakniti od nacionalnega pristopa pri upravljanju zmogljivosti k bolj mednarodno usklajenemu pristopu. Več kot 50 % železniškega tovora in skoraj 90 % intermodalnega železniškega tovora danes poteka prek vsaj ene državne meje. Trenutno se infrastruktura upravlja na nacionalni ravni z malo mednarodnega usklajevanja. Železniški tovorni promet torej opravlja čezmejne storitve v spletu nacionalnih omrežij.

To ne pomeni, da je treba opustiti sedanji sistem upravljanja infrastrukture za dodeljevanje zmogljivosti, ki je v veliki meri zgrajen na potrebah potniškega prometa. Potrebe po zmogljivosti železniškega tovornega prometa je mogoče doseči z mednarodno dogovorjenim okvirom za upravljanje zmogljivosti, ki skrbi za dolgoročno tekoče načrtovanje in zavarovane mednarodne poti za železniški tovorni promet. Da bi storitve železniškega tovornega prometa postale privlačnejše za končne uporabnike, je treba priznati, da sedanje stanje ni učinkovito. Način upravljanja železniških zmogljivosti se mora razviti v mednarodni, digitalni in prilagodljiv sistem.

To, kar opažamo v splošnem pristopu, žal ne gre v to smer. Splošni premik k temu, da evropska pravila, ki jih je predlagala Evropska komisija, postanejo nezavezujoča ali odprta za nacionalna odstopanja, bo privedla do položaja, v katerem bo železniški tovorni promet še naprej deloval po različnih nacionalnih krpancih. To bo pomenilo nadaljnjo razdrobljenost in neoptimalno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti evropske železniške infrastrukture ter, kar je bistveno, neustrezno podporo evropskim dobavnim verigam.

Prav tako je zelo dvomljivo, ali bo predlog Sveta zmanjšal vpliv začasnih omejitev zmogljivosti na storitve železniškega tovornega prometa. Danes se storitve železniškega tovornega prometa v številnih evropskih državah članicah soočajo s precejšnjimi zamudami in odpovedmi zaradi slabo načrtovanih in neusklajenih omejitev zmogljivosti, ki niso dovolj osredotočene na rešitve za neprekinjeno prometo. Pomembno je, da nova uredba vključuje določbe za zagotovitev, da železniški tovorni promet med omejitvami zmogljivosti postane bolj predvidljiv. To je treba podpreti z resničnimi vzajemnimi spodbudami za upravljavce infrastrukture, da vnaprej načrtujejo zmogljivost na strankam prijazen način.

Predlog Sveta za odložitev začetka veljavnosti te uredbe do leta 2029 in leta 2032 za nekatere določbe bo pomenil, da ta uredba ne bo vplivala na cilj Evropske komisije, da do leta 50 doseže 2030-odstotno rast železniškega tovornega prometa. To daje sporočilo da se oblikovalci politik odrekajo dogovorjenemu cilju do leta 2030.

Pred prihajajočimi trialognimi pogajanji je bistveno, da Evropska komisija, Evropski parlament in Svet dosežejo dogovorjeno besedilo, ki daje večji poudarek izpolnjevanju poslovnih zahtev delujočega evropskega trga železniškega tovornega prometa, sicer obstaja veliko tveganje, da predlog ne bo imel pravega vpliva na povečanje točnosti in zanesljivosti evropskega železniškega tovornega prometa.


Skupnost evropskih železniških in infrastrukturnih podjetij (CER) je imela bolj spravljiv ton. Pozdravil je splošni pristop Sveta kot pomemben korak k pogajanjem z Evropskim parlamentom, vendar je izpostavil več področij, ki vzbujajo skrb, pri čemer je poudaril naslednje:

Uredba o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture

Usklajen pristop EU k upravljanju zmogljivosti je bistvenega pomena za pospeševanje hitrega širjenja čezmejnega železniškega prometa v času omejenih zmogljivosti. CER zato obžaluje, da vidi izrecno navedbo nezavezujočega evropski okviri v predlogu uredbe in poziva države članice, naj zagotovijo njihovo učinkovito izvajanje. CER pozdravlja novo koordinacijski dialog med državami članicami, evropskimi koordinatorji in Evropsko komisijo.

Vendar pa je treba zagotoviti tudi posebno usklajevalno pooblastilo v primeru nacionalnih smernic za reševanje sporov za olajšanje čezmejnega prometa. Še več, potrebno financiranje EU mora biti na voljo za izvajanje uredbe, zlasti glede na novo evropsko strukturo upravljanja. Tudi CER obžaluje podaljšanje roki izvršitve uveden v uredbo. Železniški sektor podpira prvotne roke, ki jih je predlagala Komisija (tj. 2026 za večino uredbe in 2029 za nekatere določbe upravljanja zmogljivosti).

oglas

Končno, CER ceni vključitev Infrastructure Managerja posvetovanje z operativnimi deležniki kot stalen in participativen dialog. To bo ključ do uspeha, vendar verjamemo, da bi morala uredba vključevati namensko novo platformo, ki bo predstavljala prosilce, ki zaprosijo za zmogljivost – zlasti prevoznike v železniškem prometu – kot protipostavko, ki je enakovredna Evropskemu omrežju upravljavcev infrastrukture (ENIM).  

Direktiva o težah in dimenzijah

CER pozdravlja namero za spodbujanje dekarbonizacije cestnega tovornega prometa, ki je bila ustrezno priznana v prejšnjih spremembah direktive o težah in dimenzijah, kar omogoča dodatno težo brezemisijskih pogonskih sklopov na težkih tovornih vozilih. Najnovejši predlog revizije pa vodi do številnih posledic, ki niso bile v celoti ocenjene. Na to dejstvo, predvsem resne, nenehno opozarjajo CER in druge evropske organizacije tveganje, da povzroči prehod tovora z železnice na cesto, kar ni v skladu s potrebo po razogljičenju cestnega prometa in varovanju najvišjega možnega varnostni standardi v kopenskem prometu.

Razprava v Svetu je te pomisleke še okrepila, zlasti glede vpliva na cestno infrastrukturo in varnost v cestnem prometu, ki zahtevata dodatne naložbe držav članic. Predlog zahteva nadaljnjo temeljito oceno njegovih številnih učinkov in navsezadnje njegove dodane vrednosti ob upoštevanju že sprejetih ukrepov za spodbujanje brezemisijskih vozil v trenutno veljavni direktivi.  

Direktiva o kombiniranem prevozu

Predlog za revizijo direktive o kombiniranem prevozu je bistvenega pomena za izboljšanje intermodalnosti. Z vzpostavljenimi ustreznimi spodbudami lahko prispeva k zmanjšanju zunanjih učinkov prometa in ustvari sinergije med politikami, kot je spodbujanje vozil brez emisij, ki jih je mogoče optimalno kombinirati z dolgimi potovanji po železnici. Iskanje bolj intuitivnega opredelitev za kombinirani prevoz spremljati mora tudi potrebo po nagrajevanju operacij, ki dosegajo najvišje možne prihranke zunanjih stroškov.

Ustvarjanje večje gotovosti z novo opredelitvijo ne sme odpreti vrat zavajajočim spodbudam, ki zahtevajo podporo pri operacijah, ki vključujejo izjemno obsežne cestne dele – kar je zaskrbljenost, ki jo priznava več držav članic v Svetu. Zato je ključnega pomena ohraniti zaščitne določbe že določeno v direktivi, kot je ohranitev polmera 150 km za cestne odseke do pristanišč. CER spodbuja zakonodajalce, naj to upoštevajo pri nadaljevanju.  

Izvršni direktor CER Alberto Mazzola rekel: "Današnje razprave v Svetu utirajo pot novim pomembnim razvojem v železniškem sektorju. Državam članicam se zahvaljujemo za njihova prizadevanja, zlasti belgijskemu predsedstvu za dobro delo v zadnjih mesecih. Vendar pa so potrebne dodatne izboljšave in CER želi videti uskladitev procesov upravljanja zmogljivosti po vsej Evropi; zlasti je treba zagotoviti posebno usklajevalno pooblastilo v primeru nacionalnih smernic za reševanje sporov, da se olajša in ne blokira čezmejni promet. Čas je bistvenega pomena in to moramo storiti pravilno, če želimo optimizirati in povečati obstoječe zmogljivosti za izpolnitev naraščajočega povpraševanja.”   

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi